CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC VIỆT NAM

1. Địa chỉ: Số 17, ngõ 71, phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Điện thoại: 0243.55.68.691
3. Fax:  0243.55.68.693
4. Tư vấn bán hàng phía Bắc: 0981.219.533
5. Tư vấn bán hàng phía Nam:  
+ Tư vấn bán hàng Đông Nam Bộ 0981.219.516  
+ Tư vấn bán hàng Tây Nam Bộ 0981.219.517  
+ Tư vấn bán hàng vùng Tây Nguyên 0981.219.518  
6. Tư vấn kỹ thuật: 0981.219.512 
7. Email:    

agropesticide@yahoo.com

agropesticide@gmail.com

8. Facebook:   https://www.facebook.com/nongduocvn/
9. Youtube:   https://www.youtube.com/channel/APCChannel